Sürdürülebilirlik, her adımımızda...

Akar Tekstil olarak; ar-ge projelerimizden yatırımlarımıza, üretimde malzeme seçiminden enerji kullanımına, doğal kaynakların korunmasından atık kaynakların değerlendirilmesine kadar, büyük-küçük her adımımızda sürdürülebilirlik var.

Sürdürülebilirlik

Nüfusun artması, yaşam standartlarının yükselmesi, endüstrileşme ve teknolojinin üretime katkısı beraberinde çevresel ve endüstriyel çalışma ortamı sorunlarını da getirmiştir. Endüstri devrimiyle birlikte üretimin hızlanması ve son 30-40 yılda en üst seviyeye çıkan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, yeni bir bilincin doğmasına neden olmuştur: Sürdürülebilirlik.

“Daimi olma yeteneği” olarak tanımlanan ve kalıcılığı yani devamlılığı esas alan sürdürülebilirlik; kaynakların mümkün olduğunca en az kullanımıyla en verimli sonucu elde etmeyi amaçlar. Doğal kaynakların kullanımından atık kaynakların yönetimine ve elbette insan odaklı yaklaşımıyla endüstriyel ilişkilere kadar, üretim sürecinde planlanan ve atılan adımların tümünü kapsamaktadır.

“Bu bağlamda, sürdürülebilirliği araçtan ziyade amaç olarak benimseyen kurumlar ve toplumlar, yaşadıkları çevreye karşı sorumluluklarını da yerine getirmiş olurlar. Çünkü sürdürülebilirlik tam olarak da budur. Başta üzerinde yaşadığımız yer küre olmak üzere, bağlı ve ilgili olduğumuz herkes, her şey ve her yere karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatır ve etik davranmamızı sağlar.”

Sürdürülebilirlik kimi zaman doğal kaynakların gereksiz tüketimini sorgularken, kimi zaman atık yönetimi sürecine dâhil olur. Doğaya karşı sorumluluklarımızın yanı sıra; insanların iş gücünde kullanımı, adil olarak ücretlendirilmeleri gibi doğrudan insana dokunan ve insanı da düşünen bir bilinçle hareket eder. Bu yüzden sürdürülebilirlik sadece doğa boyutuyla ele alınmamalıdır. Sosyal boyutu da bir o kadar önemlidir. Temel insan hakları standartlarının uygulanması ve denetlenmesinin yanı sıra; eğitim ve sağlık gibi standartların da artırıldığı bir ortamı sağlamak, sürdürülebilirliğin sosyal boyutları arasında yer alır.

Tekstilde Sürdürülebilirlik

Günümüzde sürdürülebilirlik, gıdadan otomotive, inşaattan enerjiye ve tekstile kadar, birçok sektörde benimsenen ve uygulanan bir iş anlayışıdır. Üretim süreci itibarıyla, dokunacak pamuktan kullanılacak ipliğe, üretim aşamasında kullanılacak su miktarından elektriğe kadar birçok doğal kaynaktan faydalanılan tekstil sektöründe de, sürdürülebilirlik önemli bir yere sahiptir.

Bununla birlikte, modadan doğrudan etkilenen tekstil sektörü; hızlı tüketim + daha çok üretim + daha çok tüketim alışkanlığına açıktır ve bu yüzden sürdürülebilirlik bilincine sahip olması elzemdir. Aksi halde kaynakların yok olmasına neden olabilir. İşte tam da burada devreye sürdürülebilirlik girer. Gelecek nesillere ve doğaya olan sorumluluğu gereği, insanoğlu çevresinin koruması gerektiğini anlar ve kendisini böyle disipline eder. Kendisinden sonraki kuşakların da bu kaynakları kullanabilmesi, bu kaynakların yok olmaması için bazı standartları belirler, denetler ve yaptırımlar uygular.

Akar Tekstil'de Sürdürülebilirlik

20 yıla yaklaşan üretim tecrübesi ve kurum kültürüyle, dünyanın önde gelen hazır giyim markalarının tedarik ve üreticiliğini üstlenen Akar Tekstil, sektördeki başarısını sürdürülebilir büyümeyle devam ettirmeyi amaçlar. Attığı her adımda sürdürülebilirliğin izi vardır. Gerçekleştirdiği yatırımlardan, AR-GE projelerine, istihdamdan, sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda sürdürülebilirliğin işaretleri görülebilir.

Akar Tekstil, sendikalı çalışanları ve imzalanan sözleşmeyle, örme hazır giyim tedarik ve imalatında birçok markanın Türkiye’deki ilk ve tek toplu iş sözleşmeli firmasıdır.

Geçmişten günümüze dek, üretimde “sosyal anlayış” ilkesiyle hareket eden ve Sürdürülebilirlik Departmanını da bu temel üzerine inşa eden Akar Tekstil’de, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ana hedefler olarak öne çıkmıştır.

Akar Tekstil sürekli gelişim modelini benimsemekte ve sürdürülebilirliği 3 farklı sınıfta değerlendirmektedir.

Bunlar; insan, çevre ve materyaldir.

İnsan

İnsan hakları, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, endüstriyel ilişkiler, eşitlik, disiplin ve sosyal projeler ele alınır.

Çevre

Enerji, su ve atık su, atıklar, verimlilikler, kimyasal yönetim titizlikle değerlendirilir ve kayıt altına alınır.

Materyal

Hammaddelerin, tedarik zincirinin, üretim koşullarının ve son mamullerin belgelendirilmesini sağlar.

Akar Tekstil sürdürülebilirlik ve kalite gibi kriterler bağlamında, uluslararası belgelendirme kuruluşlarınca akreditedir.

Global Organic Textile Standard

GOTS

Tüketiciye güvence vermek için; çevresel ve sosyal olarak sorumlu üretim yoluyla hammaddelerin hasadından etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organikliğini garanti eder. Akreditasyonu yıllık olarak yenilenir.

International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology

OEKO-TEX

Standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Belgelendirme denetimleri yıllık olarak gerçekleştirilir.

Organic Content Standard

OCS

Üretim süreci tamamlanmış ürünlerdeki organik olarak yetişmiş içeriğin izlenmesi ve doğrulanması için oluşturulmuş bir standarttır. 5-100% organik materyal içeren gıda dışı tüm ürünlere uygulanır.

Recycled Claim Standard

RCS

Tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş ham maddeleri izlemek için bir gözetim zinciri standardı olarak kullanılır. Recycled Claim Standard ile akreditasyon yıllık olarak yapılan denetim ve kontroller sonrasında yenilenir.